Zgodnie z Art. 20 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.) zabrania się stosowania nawozów:

 • na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
 • naturalnych:
 1. w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,
 2. w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z dnia 27 marca 2014 r. poz. 393, tekst jednolity).

ust. 1. Nawozy stosuje się równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych.

ust. 4. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami.

Zgodnie z § 3.

ust.1. Nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej, stosuje się przy użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebowych, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe.

ust. 3. Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach i na użytkach zielonych.

ust. 4a.  Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

 • brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;
 • ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
 • obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

ust. 4b. Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:

 • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
 • cieków wodnych;
 • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
 • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 201 r. – Prawo wodne.

ust. 5. Nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:

 • gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m;
 • poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.