Z punktu widzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, w tym gospodarowania potasem, znajomość zasobności gleb w ten składnik jest niezbędna. Szczególnie ważna jest znajomość udziału gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu, na których brak nawożenia tym składnikiem lub stosowanie zbyt niskich dawek nawozów potasowych może stać się czynnikiem silnie ograniczającym wielkość plonów uprawianych roślin oraz zmniejszającym efektywność techniczną i ekonomiczną nawożenia azotem i fosforem. Niedobory potasu w glebie wymienia się na drugim miejscu po zakwaszeniu, jako czynnik najsilniej ograniczający żyzność gleby. Z drugiej strony przy wysokim nawożeniu potasem lub na glebach bardzo zasobnych w ten składnik, rośliny mogą pobierać potas w ilościach znacznie przekraczających ich potrzeby pokarmowe. Zbyt duża zawartość potasu w roślinach przeznaczonych na paszę dla przeżuwaczy zmniejsza ich wartość odżywczą i może być przyczyną zaburzeń pokarmowych u tych zwierząt.

Na podstawie przeprowadzonych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze badań stwierdzono, że udział gleb o zasobności bardzo niskiej i niskiej w przyswajalny potas stanowi 24% zbadanych użytków rolnych województwa warmińsko-mazurskiego. Najwięcej gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości tego składnika stwierdzono w powiecie gołdapskim (69%) oraz w powiatach piskim i ełckim (ponad 50%), najmniej zaś (poniżej 20%) w bartoszyckim, kętrzyńskim, iławskim i ostródzkim (rys. 1.). Wysoką i bardzo wysoką koncentracją tego składnika w glebie charakteryzuje się 41% przebadanych próbek gleb. W dwóch powiatach iławskim i mrągowskim wskaźnik ten przekroczył 50%, również w dwóch powiatach (gołdapskim i oleckim) był najniższy i nie przekroczył 20% badanych gleb (rys. 1).

Aktualne wyniki badań zasobności gleb w przyswajalne makroelementy w zależności od sposobu ich użytkowania wskazują na większy udział gleb o niskiej i bardzo niskiej zawartości potasu na użytkach zielonych w stosunku do gruntów ornych (rys. 1 i 2), natomiast w klasie bardzo wysokiej i wysokiej zawartości przeważają gleby gruntów ornych.

Rys. 1
Mapa potas rys 2
Mapa potas rys 3