Do ważniejszych zadań Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych należy:

 • badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego w zakresie zakwaszenia (odczyn pH) i zawartości makroelementów tj. fosforu, potasu i magnezu;
 • badanie gleb, ziem, podłoży ogrodniczych, wód i pożywek w zakresie zakwaszenia, zasolenia, zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia i chlorków;
 • badanie azotu mineralnego w glebie dla potrzeb nawożenia i oceny zanieczyszczenia środowiska;
 • kontrola stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód gruntowych;
 • badanie zawartości mikroelementów (boru, miedzi, cynku, manganu i żelaza) w glebach i roślinach;
 • badanie osadów ściekowych i komunalnych przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie;
 • ocena jakości pasz gospodarskich;
 • ocena jakości nawozów;
 • ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi;
 • ocena jakości płodów rolnych pod względem zawartości azotanów i metali ciężkich;
 • opracowywanie zaleceń nawozowych dla upraw rolniczych i ogrodniczych;
 • sporządzanie map stanu zakwaszenia, potrzeb wapnowania oraz zasobności gleb w makro- i mikroelementy;
 • opiniowanie planów nawożenia;
 • doradztwo nawozowe dla różnych kierunków produkcji roślinnej;
 • szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania gleb;
 • monitoring gleb na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej.

Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, wykonując powyższe zadania, pobierają opłaty za:

 • analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne:
  – gleb mineralnych i organicznych,
  – ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody,
  – materiału roślinnego i pasz,
  – ścieków i osadów ściekowych,
  – nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych,
  – środków wspomagających uprawę roślin;
 • badania gleb i materiału roślinnego na potrzeby doradztwa nawozowego;
 • prace terenowo-kartograficzne (pobieranie próbek do badań, sporządzanie mapy odczynu i zasobności gleby);
 • opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań;
 • działalność szkoleniowo-informacyjną na zlecenie podmiotu.