1. Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy sporządzić szkic pól gospodarstwa przeznaczonych do badań.

 2. Na polach tych należy zakreślić zasiąg powierzchni uprawianych roślin np. okopowe, zboża, rzepak itp.

 3. Próbka (ogólna uśredniona) powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie).

 4. Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu, nie może przekroczyć obszaru 4 ha.

 5. Próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy.

 6. Próbki ogólne powinny być zaznaczone na dokładnie wykonanym szkicu, opatrzone kolejnymi numerami wraz z określeniem powierzchni pola, którą reprezentują. Próbki pobrane z użytków zielonych muszą być oprócz numeru oznakowane X.

 7. Aby sporządzić próbkę ogólną należy pobrać, co najmniej 20 próbek pierwotnych według schematu:

  gleba po

Zaleca się prostopadły kierunek pobierania do zabiegów agrotechnicznych (uprawa, nawożenie)

 1. Próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5 kg.

 2. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy 0 – 20 cm, kolejno wykonując następujące czynności:
  a) w miejscu pobierania próbki pierwotnej (pojedynczej), rolę świeżo zaoraną przydeptać,
  b) pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
  c) wcisnąć laskę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
  d) wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
  e) zawartość wgłębienia (zasobnika) przenieść do pojemnika skrobaczki,
  f) po pobraniu próbek pojedynczych, całość wymieszać i napełnić kartonik lub woreczek.

 3. Próbek nie należy pobierać:
  a) na obrzeżach pola do 5 m,
  b) w miejscach na stogach i kopcach,
  c) w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
  d) w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki).

 4. Najodpowiedniejszym okresem pobierania próbek glebowych jest okres wiosenny lub jesienny przed wysiewem nawozów.

 5. Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby.

 6. Należy zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń zawartych na opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola.

 7. Próbki tak opisane wraz z opisanym szkicem gospodarstwa, należy dokładnie zapakować i dostarczyć bezpośrednio lub pocztą do Stacji Chemiczno – Rolniczej albo przekazać pracownikowi terenowemu.

 8. Przy indywidualnym systemie pobierania dopuszcza się również pobieranie za pomocą innych przyrządów lub urządzeń, gwarantujących pobranie odpowiednio reprezentatywnej masy gleby.

I. Metodyka pobierania próbek materiału roślinnego w celu oznaczenia pozostałości metali ciężkich i pestycydów.

1. Termin pobierania próbek.
Próbki materiału roślinnego pobierane będą tylko z upraw polowych , w fazie dojrzałości konsumpcyjnej w ustalonych terminach;
– truskawki – II połowa czerwca lub I połowa lipca
– marchew – I połowa września
– ogórki – II połowa lipca lub I połowa sierpnia
– jabłka sierpień / wrzesień
– kapusta biała – październik
– ziemniaki – lipiec /wczesne odmiany/ lub wrzesień /późne odmiany/
– żyto – lipiec / sierpień
– pszenica – lipiec / sierpień

2. Pobranie próbki ogólnej, jej wielkość.
Z uwagi na konieczność przekazania części pobranej próbki do najbliższej placówki IOR celem oznaczenia pozostałości pestycydów, wielkość pobranej próbki ogólnej musi być zgodna z wymogami podanymi przy każdym gatunku.
Przy pobieraniu próbek materiału roślinnego należy uwzględnić następujące zasady:
– truskawki – próbki pierwotne pobrać z kilku losowo wybranych rzędów. Wielkość próbki ogólnej – 2,0 do 2,5 kg .
– marchew – próbki pierwotne pobrać z kilku losowo wybranych miejsc. Wielkość próbki ogólnej -2,0 kg .
– ogórki – próbki pierwotne pobrać z kilku losowo wybranych roślin / wzdłuż przekątnej powierzchni /. Wielkość próbki ogólnej – 2,5 do 3,0 kg .
-jabłka – próbki pierwotne pobrać z kilku losowo wybranych drzew; owoce należy
zrywać uwzględniając różne strony drzew, różną wysokość i głębokość korony Wielkość próbki ogólnej – 2,0 kg .
– kapusta biała – próbki pierwotne pobrać z kilku losowo wybranych rzędów. Wielkość próbki ogólnej – 10 sztuk.
– ziemniaki – liczba punktów pobierania próbek pierwotnych uzależniona jest od wielkości pola : l – 5 ha – 10 punktów 5 – 10 ha- 15 punków
W każdym punkcie pobrać bulwy spod 5 losowo wybranych krzaków. Wielkość próbki ogólnej – 5 kg
– zboża – wyznaczyć losowo 10 poletek próbnych o pow. 0,25 m2 z których należy ściąć całe rośliny. Próbka ogólna – 2 kg ziarna.

3. Pakowanie i oznaczanie próbek ogólnych.
Pobrane próbki ogólne należy pakować w worki z folii
polietylenowej /nie używanej do żadnych innych celów/; truskawki – do nowych łubianek. Opakowania zamknąć w sposób gwarantujący autentyczność próby oraz niezmienność j ej składu.
Na opakowaniu każdej próbki ogólnej musi znajdować się trwałe oznaczenie, umożliwiające jej identyfikację w oparciu o protokół pobrania.
Oznaczenie wykonać zwykłym ołówkiem na białej tekturze, którą po zawinięciu w folię należy przymocować do opakowania próbki ogólnej.

4. Protokół pobrania próby.
Do każdej próbki materiału roślinnego należy dołączyć protokół zawierający następujące dane:
– nr punktu /miejscowości/ wg wykazu
– nr kolejny próbki w danej miejscowości
– nazwisko, imię rolnika
– województwo, gmina, wieś
– pobrana roślina / odmiana /
– powierzchnia uprawy
– data pobrania próby
– specjalista terenowy – imię, nazwisko, miejsce pracy, nr telefonu / faksu /

5. Transport próbek ogólnych.
Próbki należy możliwie jak najwcześniej po pobraniu dostarczyć do laboratorium analitycznego wraz z protokółami próbobrania. W czasie transportu próby muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem lub wzajemnym ich wymieszaniem.
Próbki powinny być dostarczone do laboratorium w tak zaplanowanym terminie, aby umożliwić natychmiastowe wykonanie wymienionych czynności:
– analizy w świeżym materiale,
– wstępnych prac analitycznych,
– właściwego zabezpieczenia próbek przeznaczonych do przechowywania.

 

II. Pobieranie próbek materiału roślinnego w celu oznaczania zawartości azotanów i azotynów.

Badania obejmują następujące uprawy – sałata, rzodkiewka, burak ćwikłowy, szpinak, kapusta biała, marchew, pietruszka /korzeń/, ogórek, kalafior, seler, pomidor, ziemniaki.
Metodyka pobierania i zasady dotyczące oznakowania, pakowania i transportu są takie same jak w rozdziale II.
Wielkość próbki ogólnej –
– warzywa korzeniowe / marchew, pietruszka, seler, burak, rzodkiewka / – 1-3 kg (w zależności od wielkości i gatunku: małe -l kg ; duże – 3 kg)
– warzywa liściowe / sałata, szpinak / – 0,5 kg
– warzywa kapustne – ok. 2 kg – kalafior- ok.l kg  —  z kilkunastu losowo wybranych roślin pobrać 1/4 główki
– ziemniaki – ok. 2 kg
– pomidory – l -2 kg / małe owoce l kg ; duże owoce 2 kg /

Pobieranie próbek dla potrzeb dolistnego dokarmiania

Określenie potrzeb dokarmiania dolistnego możliwe jest na podstawie zawartości składników mineralnych w materiale roślinnym. Próbki pobiera się z miejsc charakterystycznych dla łanu rośliny uprawnej – 20-30 próbek pojedynczych z przekątnej pola lub idąc zygzakiem. Tworzy się próbę średnią wielkości około 0,3 kg. Próbkę zapakowaną w worek foliowy z etykietą zawierającą imię i nazwisko, miejscowość oraz szkic pola dostarcza się do SCHR w celu oznaczenia składu chemicznego.

Zboża – próbki roślin pobiera się, gdy 60-80% roślin posiada pierwsze kolanko na wysokości 2 cm nad ziemią /wysokość roślin 10-18 cm/. Rośliny ścina się 1 cm nad ziemią i tworzy próbę średnią.
Burak cukrowy – 50-60 dni po wschodach pobiera się ze środkowej części rozety liście wraz z ogonkami /nie najstarsze i nie najmłodsze.
Ziemniak – liście wierzchołkowe przed zwarciem rzędów.
Rzepak – rozwinięte liście na początku wegetacji lub w fazie zielonego /zwartego/ pąka.
Kukurydza – rozwinięte liście przy wysokości roślin 40-60 cm.
Trawy – całe rośliny, początek wegetacji, w fazie kwitnienia
Chmiel – w pełni rozwinięte liście w połowie sezonu
Tytoń – najwyższe, w pełni rozwinięte liście, przed kwitnieniem lub w połowie sezonu
Warzywa – w pełni rozwinięte liście

Pobieranie próbek do oceny stanu odżywienia roślin

Próbki pobiera się z miejsc charakterystycznych dla rośliny uprawnej – 20-30 próbek pojedynczych. Z próbek pierwotnych tworzy się próbę średnią wielkości około 0,3 kg. Próbkę zapakowaną w worek foliowy z etykietą zawierającą imię i nazwisko, miejscowość oraz szkic pola dostarcza się do SCHR w celu oznaczenia składu chemicznego.

Pobieranie próbek liści do celów diagnostycznych w sadach

W badaniach należy uwzględniać tegoroczne długopędy – 10 drzew typowych po 15-20 liści: jabłonie, grusze, śliwy od połowy lipca do połowy sierpnia, wiśnie – po zbiorze.