Okręgowa Stacja Chminczno-Rolnicza w Olsztynie wykonuje kolorowe mapy potrzeb wapnowania oraz zasobności gleb w składniki pokarmowe.

Mapy te mogą zostać sporządzone na podstawie obrysów danego gospodarstwa wykonywanych za pomocą GPS przez specjalistów terenowych Stacji (kontakt do specjalistów znajduje się w dziale „Zasięg terytorialny”). Przygotowane obrysy zostają wypełnione barwami informującymi o zasobności gleby w dany składnik pokarmowy. W celach informacyjnych na mapy naniesione mogą zostać również dane katastralne lub ortofotomapa.

Kolorowe mapy zasobności gleb w składniki pokarmowe mogą zostać sporządzone również na wcześniej zeskanowanej mapie ewidencyjnej gospodarstwa.

Wykonane mapy przekazywane są w formie wydruku lub w postaci plików graficznych.
Kopie wykonanych map pozostają w archiwum Stacji i mogą zostać powtórnie wykorzystane.

  • Koszt wykonania mapy: 8,75 zł za próbkę + koszt zakresu analizy zleconej przez klienta
  • Koszt wykonania obrysu przy pomocy GPS: 37,49 zł za 1 roboczogodzinę
  • Koszt nanoszenia barwy znaków wcześniej sporządzonej mapy: 4,37 zł za próbkę + koszt zakresu analizy zleconej przez klienta

Poniżej znajdują się przykładowe mapy wykonane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Olsztynie:

GPS
GPS
GPS