Badanie stopnia zakwaszenia gleby oraz zawartości przyswajalnych form makro- i mikroelementów pozwala dostosować nawożenie do potrzeb uprawianych roślin, a tym samym wyklucza negatywny wpływ nadmiernego lub niezrównoważonego nawożenia na środowisko naturalne.

Rozwój produkcji rolniczej opiera się na nowoczesnej wiedzy przekazywanej przez instytucje ściśle związane z tą dziedziną gospodarki. W racjonalnej produkcji rolniczej podstawą decyzji nawozowych powinny być badania zasobności gleb w składniki pokarmowe oraz znajomość odczynu gleb, który jest podstawowym czynnikiem decydującym o efektywności stosowania nawozów mineralnych.

Nawożenie nie jest wyizolowanym elementem produkcji roślinnej, lecz jest współzależnym ogniwem w kompleksie zabiegów agrotechnicznych. Prawidłowe nawożenie polega na dostarczeniu roślinom składników pokarmowych w odpowiednich proporcjach oraz w ilościach umożliwiających uzyskanie maksymalnych zwyżek plonów o dobrej wartości biologicznej i technologicznej. Wyniki badań agrochemicznych stanowią więc podstawę decyzji agrotechnicznych oraz niezbędny materiał do prowadzenia doradztwa nawozowego.

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

  • opracowuje plany nawożenia i zalecenia nawozowe dla upraw rolniczych i ogrodniczych;
  • sporządza mapy stanu zakwaszenia, potrzeb wapnowania oraz zasobności gleb w makro- i mikroelementy;
  • opiniuje plany nawożenia;
  • prowadzi doradztwo nawozowe dla różnych kierunków produkcji roślinnej;
  • prowadzi szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania gleb.