timeline_pre_loader
Badania chemiczno – rolnicze na ziemiach polskich mają długą, bo 150 – letnią tradycję.
1858 r.

Za prekursora tej działalności uważa się Pracownię Chemiczną Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, powołaną w Warszawie w 1858 r.

W okresie międzywojennym istniały 3 placówki wykonujące analizy chemiczne na rzecz rolnictwa, związków producentów rolnych, kółek rolniczych i innych instytucji oraz organizacji rolniczych.
1954 r.

16 Czerwca 1954 r.

Po II wojnie światowej zamierzano objąć badaniami nad zasobnością gleb wszystkie użytki rolne w kraju. W tym celu Prezydium Rządu uchwałą nr 396/54 z 16.06.1954 r. postanowiło powołać w każdym z 17 województw stację chemiczno – rolniczą.

Po utworzeniu wojewódzkich stacji chemiczno – rolniczych, obejmujących działalnością cały kraj, przystąpiono do zinwentaryzowania wszystkich użytków rolnych pod względem odczynu (stopnia zakwaszenia) oraz zawartości w nich głównych składników pokarmowych roślin.
1955 r.

W latach 1955 r. - 1965 r.

Stacja uczestniczyła w powszechnych badaniach odczynu i zasobności gleb określonych jako I rotacja. Wyniki takiego rozpoznania dały podstawę do ustalenia wielkości potrzeb wapnowania i nawozów mineralnych w województwie.

Tym sposobem stworzone zostały podstawy do racjonalnego nawożenia opartego na właściwościach chemicznych gleb.

Dr Mieczyslaw KoterNa pierwszego kierownika stacji powołano

prof. Mieczysława Kotera.

Stacja przez 4 lata korzystała z pomieszczeń i urządzeń laboratoryjnych Katedry Chemii Rolnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
1959 r.

Wybudowano specjalny dla jej potrzeb budynek przy ul. Kołobrzeskiej 11 w Olsztynie.
1966 r. - 1975 r.

W latach 1966-1975 ponowiono powszechne badanie gleb, realizując tzw. druga rotację badań, poszerzoną o ocenę zawartości magnezu i mikroelementów. Jej celem była aktualizacja odczynu i zasobności, ujawnienie zmian, jakie zaszły w ciągu 10 lat w województwie. Wyniki II rotacji badań zostały przekazane rolnikom jako mapki zasobności użytków rolnych do wykorzystania przy ustalaniu wielkości dawek nawozów.
1992 r. - 1998 r.

W latach 1992 r. – 1998 r. Stacja uczestniczyła w badaniach mających na celu rozpoznanie właściwości fizyko – chemicznych gleb użytków rolnych oraz zawartości w nich metali ciężkich (kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku) i siarki oraz składu chemicznego płodów rolnych.
1997 r.

Od 1997 r. Stacja realizuje monitoring zawartości azotu mineralnego w glebach ornych oraz monitoring stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód gruntowych.
2000 r. - 2004 r.

W latach 2000 – 2004 została włączona w system rozliczenia dotacji przeznaczonych na dofinansowanie nawozów wapniowych, faktycznych potrzeb wapnowania.

Podporządkowanie Stacji Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi gwarantuje utrzymanie jednolitego systemu badań i ocen dotyczących stopnia zanieczyszczenia użytków rolnych, zasobności gleb i potrzeb pokarmowych roślin, oraz zapewnia możliwość dostarczenia rolnictwu informacji i wiedzy o stanie środowiska rolniczego i jakości uzyskiwanych  płodów rolnych w całym kraju.

Stacja Chemiczno-Rolnicza jako jednolicie zorganizowana służba rolna jest zobowiązana ustawowo do prowadzenia działalności usługowej w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa.