AB277

Laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Olsztynie posiada akredytację (AB 277). W dziale laboratoryjnym wykonywane są głównie oznaczenia gleb rolniczych i ogrodniczych, materiału roślinnego, pasz oraz nawozów. Przykładowe zestawy badań i usług.

Dział laboratoryjny realizuje następujące zadania:

– badania odczynu i zasobności w makroelementy dla potrzeb doradztwa nawozowego,

– badania zasobności gleb w mikroelementy dla potrzeb nawożenia mikroelementami,

– badania gleb, ziem, podłoży i pożywek dla potrzeb upraw warzywnych, sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników,

– badania gleb pod kątem zanieczyszczenia metalami ciężkimi

– inne badania gleb, w tym gruntów na potrzeby budowlane,

– badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa nawozowego,

– badania jakości pasz gospodarskich,

– badania płodów rolnych, w tym żywności: owoce, warzywa, miodu na zawartość metali ciężkich i azotanów,

– badania wyrobów spożywczych na zawartość metali ciężkich,

– badania składu chemicznego nawozów mineralnych,

– badania wapna nawozowego,

– badania nawozów naturalnych i organicznych

– badania nawozów organiczno – mineralnych,

– badania nawozów na zgodność nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”,

– badania osadów ściekowych i ścieków do rolniczego wykorzystania,

– badania azotu mineralnego w glebach

– badania azotu azotanowego w wodach,

– inne badania związane z agrochemiczną obsługą rolnictwa.

Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB277.

Certyfikat.